Par mums

Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" ir dibināta 2005.gada 21.novembrī, apvienojoties domubiedriem, kam nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis.

domubiedri
domubiedriBiedrības misija

Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.

Biedrības mērķi

Biedrības mērķi ir:
1. nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un uzturot dzīvnieku pansionātu;
2. veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa;
3. aktīvi līdzdarboties dzīvnieku labturību nosakošo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesos, paužot savu viedokli un sniedzot atzinumus valsts institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
4. praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā;
5. apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

Biedrības aktivitātes

Mērķu īstenošanai biedrība:
1. sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām kopīgu mērķu īstenošanā;
2. piesaista ziedojumus un dāvinājumus, iegūst kustamu un nekustamu īpašumu, veic saimniecisko darbību savu mērķu īstenošanai;
3. veic citas ar likumu atļautas darbības.


Ilgstošas sadarbības rezultātā ar valsts pārvaldes iestādēm ir secināts, ka mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzība un labturība valstiskā līmenī ir grūti realizējama, tādēļ šīs jomas sakārtošana galvenokārt ir sabiedriskā sektora ziņā.

Ar Finanšu ministrijas 2005.gada 16.decembra lēmumu Nr.602 biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

eLPA
Kopš 2007.gada rudens biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” ir biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) biedrs. Alianse darbojas kā nevalstisko organizāciju (NVO) platforma ar mērķi stiprināt Latvijas pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Vairāk par šo biedrību var skatīt eLPA mājas lapā: www.nvo.lv.

Atbalstot valdības mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” 2007.gada 16.augustā parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu.

Kopš 2008.gada vasaras līdz 2013.gada vasarai biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” darbojās Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvā.

 

Sievietes un kaķi vienmēr darīs to, ko gribēs, un vīriešiem un suņiem vajadzētu nomierināties un pierast pie šīs domas.

Zivtiņa lido